אישורי העמותה

אישורי העמותה
אישורים מעודכנים לשנת 2015:
 
אישור על ניהול פנקסי חשבונות
אישור לצורך ניכוי מס 
אישור ניהול תקין לשנת 
אישור תרומות לפי סעיף 46